Akkerman Electronics repareert alles waar een stekker aan zit !!!

Algemene Voorwaarden

 AlgemeneVoorwaardenAkkermanElectronics.pdf


Algemene voorwaarden van:

 

Akkerman Electronics

Vrijheidweg 32

1521 RR Wormerveer

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 34174957  

(AS 153-20)

 

Artikel 1:           Toepasselijkheid - definities

 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht met bijbehorende koop/verkoop die wij met u sluiten.

2.    Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.    Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

4.    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten.

5.    Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

6.    Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:

a.    aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;

b.    schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;

  1. documenten: zowel fysieke als digitale      documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te verstrekken adviezen,      berekeningen, tekeningen, rapporten e.d.;

d.    informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;

e.    opdracht: een opdracht tot het verrichten van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden;

f.     object: het apparaat, de machine, de constructie, de installatie e.d. waarin/waaraan wij de werkzaamheden verrichten;

g.    zaken: de materialen/onderdelen die wij bij de uitvoering van de opdracht gebruiken en aan u leveren.

 

Artikel 2:           Aanbod

 

1.    Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.

2.    Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.

3.    Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.

4.    Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of vervolgopdrachten.

5.    Aan u getoonde of verstrekte monsters en modellen van zaken, specificaties en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3:           Totstandkoming overeenkomst

 

1.    De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.

2.    Wij zijn pas gebonden aan:

a.    een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.    mondelinge afspraken;

c.    aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de opdracht of afspraken zijn begonnen.  

 

Artikel 4:           Vergoeding - prijzen, tarieven

 

1.    Tenzij wij met u een vaste vergoeding (aanneemsom) overeenkomen, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.

2.    Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.

3.    Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.

4.    Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, voorrijkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

5.    Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde zaken of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.

6.    Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

 

Artikel 5:           Inschakelen van derden

 

Wij mogen werkzaamheden en leveringen door derden laten verrichten.

 

Artikel 6:           Verplichtingen - informatie

 

1.    U zorgt ervoor dat:

a.    u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt;

b.    wij op de overeengekomen datum en tijd kunnen beschikken over/toegang hebben tot het object;

c.    wij - bij werkzaamheden op uw locatie - op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot deze werklocatie en uw locatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;  

d.    de werklocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten/voortzetten;

e.    door u ingeschakelde derden ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van onze overeenkomst;  

f.     wij tijdig gelegenheid krijgen voor de aanvoer, opslag of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

g.    wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;  

h.    wij - indien nodig - onze gereedschappen e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;

i.     op de werklocatie kosteloos de door ons/onze onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.  

2.    U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.

3.    Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.  

4.    Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.

5.    U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

6.    Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.

7.    Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.  

 

Artikel 7:           Termijnen - voortgang en uitvoering overeenkomst

 

1.    Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.

2.    Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, uitvoering of oplevering van de opdracht doordat:

a.    wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;

b.    wij niet tijdig kunnen beschikken over/toegang hebben tot het object;

c.    wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;

d.    er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

3.    Bespoedigen wij de uitvoering van de opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.

4.    Wij mogen de opdracht in fasen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren. Hierbij mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.

5.    Het risico voor bij de werkzaamheden benodigde zaken en aan u te retourneren objecten gaat op u over zodra u (weer) over deze zaken/objecten kunt beschikken. Wij kunnen u wel verzend- of transportkosten berekenen.

6.    Wij mogen voor de opdracht aangeschafte zaken en van u ontvangen objecten voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de opdracht niet kunnen uitvoeren of afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft de opdracht alsnog uit te voeren of af te ronden.

7.    Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel/gedeeltelijk ontbinden en de aangeschafte zaken voor andere opdrachten gebruiken of verkopen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen. Het risico voor objecten die wij op dat moment nog in ons bezit hebben, gaat dan op u over. Wij geven u een redelijke termijn om de objecten af te halen, bij gebreke waarvan het ons vrij staat ook deze objecten te verkopen en de opbrengst te verrekenen met onze kosten.

8.    Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.

9.    Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:

a.    verstrekte informatie;

b.    voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;

c.    gegeven aanwijzingen;

d.    ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen e.d.;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.

10. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a.    bij door u gewenste wijzigingen in de opdracht;

b.    als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze - door onvoorziene omstandigheden - niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

 

Artikel 8:           Meer- en minderwerk

 

1.    Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht.  

2.    Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering hiervan zijn begonnen.  

3.    Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij:

a.   wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b.   onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte hoeveelheden.

4.    Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk op ons verzoek is.

 

Artikel 9:           Onderhoudscontract - storingen

 

1.    Wij kunnen met u een overeenkomst sluiten voor het verrichten van periodiek onderhoud of het verhelpen van storingen, defecten e.d.

2.    In de overeenkomst maken wij met u afspraken over:

a.   de periodieke (onderhouds-)bijdrage;

b.   de werkzaamheden en kosten die in deze periodieke bijdrage zijn inbegrepen en eventuele bijkomende kosten;

c.    - indien aan de orde - de frequentie en/of planning van de werkzaamheden;

d.   de looptijd en opzegmogelijkheden van de overeenkomst.

3.    Geconstateerde storingen, defecten e.d. meldt u op de hiervoor overeengekomen wijze aan ons, waarna wij deze storingen, defecten e.d. naar beste vermogen verhelpen/herstellen.

4.    Zijn de hiervoor benodigde zaken niet inbegrepen in de periodieke bijdrage? Dan brengen wij deze tegen de alsdan geldende actuele prijzen bij u in rekening.

5.    Wij mogen jaarlijks een reguliere verhoging doorvoeren van de periodieke onderhoudsbijdrage en aan u doorberekenen. Wij informeren u uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de verhoging.  

Artikel 10:         Goedkeuring - oplevering - onderhoudstermijn

 

1.    Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond en het object (weer) gebruiksklaar is.

2.    De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u (de werking van) het object heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend.

3.    U wordt geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als:

a.    u een verstrekte opleverstaat of (werk-)bon niet binnen 5 werkdagen getekend aan ons retourneert, maar binnen deze termijn ook geen klachten uit;

b.    wij geen opleverstaat of (werk-)bon verstrekken en u niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 bedoelde mededeling klachten uit;

c.    u het object binnen voornoemde termijn al (weer) in gebruik neemt.

4.    Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van het object? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.

5.    Constateert u binnen een met u overeengekomen onderhoudstermijn kleine gebreken die wij eenvoudig kunnen herstellen? Dan zijn ook deze gebreken voor u geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan ons werk, tenzij de gebreken een ingebruikneming van het object belemmeren. Wij herstellen de in de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.

6.    Constateert u na de oplevering/onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 11:         Klachten

 

1.    Heeft u na de oplevering/onderhoudstermijn klachten over de verrichte werkzaamheden? Dan meldt u deze klachten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Komen wij geen termijn overeen? Dan geldt een termijn van 3 maanden na oplevering. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

2.    Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.

3.    Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.

4.    Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

5.    U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending van het object noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.

6.    Retourzending/retournering van het object vindt plaats op een door ons te bepalen wijze.

7.    Geen klachten zijn mogelijk over:

a.    onvolkomenheden in/eigenschappen van gebruikte zaken of invloed van deze zaken op het eindresultaat van de werkzaamheden als deze onvolkomenheden/eigenschappen/invloed inherent zijn aan de aard van de gebruikte zaken of de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;

b.    in de branche geaccepteerde kleine - onderlinge - afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten e.d.;

c.    kleur- of andere esthetische verschillen tussen originele onderdelen/materialen van het object en bij de werkzaamheden gebruikte zaken;

d.    (werkzaamheden aan) objecten die na retournering/oplevering door u geheel/gedeeltelijk zijn aangepast, bewerkt of verwerkt.

 

Artikel 12:         Garanties

 

1.    Wij voeren de overeengekomen opdracht naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.

2.    Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

3.    Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde zaken baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.

4.    Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of (laten) verwerken op een andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.

5.    Tenzij wij anders overeenkomen, geldt geen garantie geldt bij:

a.    door u verstrekte/voorgeschreven materialen of onderdelen;

b.    eerder gebruikte (tweedehands) materialen/onderdelen;

c.    spoed- of noodreparaties.

6.    U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de werkzaamheden/zaken overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.

7.    Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

8.    Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van bij de opdracht geleverde zaken, het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

9.    Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst - door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

 

Artikel 13:         Aansprakelijkheid

 

1.    Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties/gegarandeerde resultaten, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

2.    Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.

4.    Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken.

5.    Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.

6.    In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.

7.    Als wij de opdracht uitvoeren aan de hand van door/namens u verstrekte informatie - zoals door u zelf uitgevoerde berekeningen, metingen e.d. -, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.

8.    Stelt u materialen/onderdelen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen/onderdelen noch voor het effect dat deze materialen/onderdelen op het eindresultaat hebben.  

9.    Wij zijn nooit aansprakelijk voor (schade aan het object als gevolg van) door of namens u uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

10. Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie - als de schade ontstaat door:

a.    uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde/het object of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b.    ondeskundig/onvoldoende onderhoud van het object door u of een door u ingeschakelde derde;

c.    uw ondeskundig(e) bewaring (opslag) van het object of de te gebruiken zaken (vóór onze verwerking);

d.    aantasting van het object/de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen het object/de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag, vocht e.d.;

e.    normale slijtage, erosie of corrosie;

f.     fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie (zoals in uw eigen berekeningen) of materialen/onderdelen;

g.    uw aanwijzingen of instructies;

h.    of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;

i.     na de oplevering door/namens u verrichte (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het object, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

11. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.

12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

 

Artikel 14:         Betaling

 

1.    Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.

2.    Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.

3.    Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.

4.    Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5.    Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van

€ 40,00.

6.    Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a.    15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.    10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.    5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.    1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e.    0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

     Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7.    Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8.    Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.

9.    Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

 

Artikel 15:         Eigendomsvoorbehoud

 

1.    Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.    Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:

a.   voor de bijbehorende werkzaamheden;

b.   wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.    U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

4.    U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.

5.    Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.

6.    U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7.    Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.  

Artikel 16:         Uw eigendommen - retentierecht

 

1.    Als u aan ons objecten ter beschikking stelt voor het uitvoeren van de werkzaamheden blijven dit uw eigendommen. Wij gebruiken deze eigendommen niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

2.    Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien - en gedurende de periode dat - u:

a.    de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;

b.    andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.

3.    Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.   

Artikel 17:         Faillissement - beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1.    Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden op het tijdstip waarop u:

a.    in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;

b.    (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.    door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.    op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.

2.    U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18:         Overmacht

 

1.    Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.

2.    In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:

a.    oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;

b.    verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;

c.    bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;

d.    door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde zaken e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

3.    Bij overmacht mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.

4.    Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

 

Artikel 19:         Annulering - opschorting

 

1.    Als u de opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:

a.    alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte zaken);

b.    onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

2.    Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.

3.    U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.

4.    Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.

5.    Vraagt u ons de uitvoering van de opdracht op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden en geleverde zaken per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij/door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.

6.    Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de opdracht na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden.

 

Artikel 20:         Toepasselijk recht - bevoegde rechter

 

1.    Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.    Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.

3.    Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.

4.    Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

 

Datum: 2 maart 2021


E-mailen
Bellen
Map
Info